Pliage du Keikogi

Pliage du Keikogi
Pliage du Keikogi
71 téléchargements

Tuto pour le pliage du Keikogi ( kimono)

Taille : 37 Ko